Je gaat gegevens invullen die in een database worden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Aan de hand van je gegevens gaan wij na in hoeverre je gegevens aansluiten bij vacatures binnen onze organisatie. Door je sollicitatie te versturen ga je ermee akkoord dat je gegevens worden opgeslagen in de database.

Wasco is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wasco Holding B.V., statutair gevestigd te Twello, en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna verder aangeduid als “Wasco”), hechten grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het verwerken daarvan conform toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Gedurende uw bezoek aan www.wasco.nl (hierna verder aangeduid als: “website’’) verwerkt Wasco uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Wasco gebruiken voor de doelen die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Dit Privacy Statement bevat daarnaast informatie over wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en hoe Wasco, als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens verwerkt. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden.

Wasco verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om met u te communiceren over bestellingen en om u te informeren over diensten en producten (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bij een bezoek aan de website worden zogenaamde cookies op het apparaat geplaatst waarmee u de website bezoekt. Cookies en daarmee vergelijkbare technieken zijn in feite kleine tekstbestanden die Wasco gebruikt om de website goed te laten werken. Via de instellingen van uw webbrowser kunt u het plaatsen van deze cookies door Wasco uitschakelen.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een programma dat wij gebruiken om statistieken over bezoekersaantallen, bezochte webpagina’s en verkeersbronnen te verzamelen en rapportages te draaien. Doel hiervan is de website te kunnen verbeteren voor gebruikers en om ons inzicht te geven hoe onze website presteert. Zodoende kunnen we nagaan hoe vaak de website wordt bekeken door potentiële nieuwe collega’s. Deze statistieken zijn niet door Wasco te herleiden tot u als persoon. Uw surfgedrag wordt bovendien niet door ons gemonitord of op een andere manier verwerkt. De informatie die u invult wanneer u uw cv en motivatiebrief uploadt via de website, worden nooit in Google Analytics verwerkt. Wanneer u de website bezoekt worden door uw webbrowser onder meer uw IP-adres en de URL van de webpagina die u bezoekt, automatisch gedeeld met Google. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verwerkingsverantwoordelijke. Wasco heeft geen enkele rol bij deze laatstgenoemde gegevensverwerking. Informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics kunt u hier inzien. 

Verwerken van gegevens

Wanneer u gebruik maakt van de website van Wasco, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf op eigen initiatief verstrekt of dat Wasco u verzoekt bepaalde gegevens van uzelf te verstrekken. Wasco verwerkt deze persoonsgegevens teneinde:

  • U een goed werkende website beschikbaar te kunnen stellen;
  • U nadere informatie ten aanzien van de producten en diensten van Wasco toe te kunnen sturen, hetzij telefonisch of per e-mail;
  • De door u of namens u geplaatste bestellingen correct te verwerken.

Wasco verwerkt enkel die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn om bovenstaande verwerkingsdoeleinden te verwezenlijken.

E-mail

Het is mogelijk dat u via de website e-mail berichten naar Wasco verzendt. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staat uw e-mailadres vermeld, evenals mogelijke aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Wasco voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailinglijsten, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u aan kunt geven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Wasco wenst te ontvangen, kan Wasco uw persoonsgegevens die zij via haar website heeft verkregen tevens aanwenden ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) producten en diensten van Wasco, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van Wasco ontvangt, kenbaar maken. Wasco zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Wasco strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • Wasco hiertoe wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld bij een verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit of voor boekhoudkundige doeleinden; 
  • U daar expliciet om heeft verzocht en Wasco dat verzoek inwilligt; 
  • Dit noodzakelijk is voor een overeenkomst die u met Wasco wilt sluiten of heeft gesloten, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling van een product of dienst van Wasco; 
  • Dit nodig is om publicaties, marketingmateriaal of andere informatie aan u toe te kunnen sturen; 
  • Deze derden andere Wasco gelieerde entiteiten betreffen. 

De website van Wasco wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden. 

Bewaren van gegevens 

Wasco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken. 

Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Wasco van u verwerkt 

Op uw schriftelijk verzoek verstrekken we u informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken, voor welk doel wij dat doen, aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of zullen worden verstrekt en de periode dat de persoonsgegevens vermoedelijk zullen worden opgeslagen. U heeft daarnaast het recht Wasco schriftelijk te verzoeken uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze feitelijk onjuist zijn, om de verwerking daarvan te laten beperken of om deze te laten verwijderen. Wasco streeft ernaar binnen een maand nadat uw schriftelijke verzoek bij ons is binnengekomen en wij uw identiteit succesvol hebben geverifieerd, te reageren op uw verzoek ten aanzien van uw persoonsgegevens. 

Beveiliging 

Wasco heeft organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Wasco dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Wasco. Deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen 

Vragen over dit Privacy Statement, uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Wasco via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan privacy@wasco.nl. Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Wasco uw gegevens verwerkt, treden wij graag met u in contact teneinde een passende oplossing aan te bieden. U heeft daarnaast het recht om een klacht ten aanzien van de wijze waarop Wasco uw persoonsgegevens verwerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

Wijzigingen 

Wasco behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of in te trekken. De datum van de laatste wijziging staat in de voettekst van dit Privacy Statement vermeldt. 

Job Alert

Wil jij als eerste weten wanneer er nieuwe vacatures beschikbaar zijn? Stel dan een Job alert in en ontvang de nieuwste vacatures per e-mail.